Wniosek o wszczęcie egzekucji

 Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego pozwala wszcząć postępowanie egzekucyjne. Wniosek musi spełniać wymogi pisma procesowego, a zatem musi zawierać wskazanie komornika do którego jest kierowany, oznaczenie wierzyciela (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania właściwy dla odbioru korespondencji, ewentualnie dodatkowo numer telefonu lub e-mail).